Миинздрав объявил о подготовке конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России»

(http://www.rosminzdrav.ru/events/2015/05/28/547-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-neinfektsionnye-zabolevaniya-i-zdorovie-naseleniya-rossii)